ARCHIVED RACE: ARCHIVED RACE: ARCHIVED RACE: ARCHIVED RACE: ARCHIVED RACE: ARCHIVED RACE: ARCHIVED RACE: Athens Classic Marathon @ Marathon Town & Panathinaikon Stadium, Athens, Attica, Greece on 11 November 2012

athens-classic-marathon

Run through the venue of 1896 Olympic Games.